oiec
14 مرداد 1401 - 17:43

قیمت انواع تلویزیون در بازار

فهرست قیمت برخی از انواع تلویزیون موجود در بازار به شرح زیر است.

فهرست قیمت برخی از انواع تلویزیون موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا 

قیمت (تومان)

تلویزیون ال ای دی صنام مدل SLE-24M10 سایز 24 اینچ

۳,۹۹۹,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ

۵,۲۵۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40MH416N سایز 40 اینچ

۶,۴۸۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ

۵,۷۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XC655 سایز 43 اینچ

۸,۵۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50MH512N سایز 50 اینچ

۹,۹۹۹,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA50T5350TH سایز 50 اینچ

۱۰,۴۰۰,۰۰۰

تلوزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-50SA620U سایز 50 اینچ

۱۲,۶۴۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA55TU6500TH سایز 55 اینچ

۱۴,۶۸۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XYU725 سایز 55 اینچ

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA58TU6550TH سایز 58 اینچ

۱۶,۱۷۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA65TU6500TH سایز 65 اینچ

۲۳,۲۰۵,۱۵۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل 75LQ9250S سایز 75 اینچ

۴۵,۹۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-82LU9250S سایز 82

۵۳,۲۹۹,۹۰۰نام کالا 

قیمت (تومان)

تلویزیون ال ای دی صنام مدل SLE-24M10 سایز 24 اینچ

۳,۹۹۹,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ

۵,۲۵۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40MH416N سایز 40 اینچ

۶,۴۸۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ

۵,۷۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XC655 سایز 43 اینچ

۸,۵۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50MH512N سایز 50 اینچ

۹,۹۹۹,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA50T5350TH سایز 50 اینچ

۱۰,۴۰۰,۰۰۰

تلوزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-50SA620U سایز 50 اینچ

۱۲,۶۴۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA55TU6500TH سایز 55 اینچ

۱۴,۶۸۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XYU725 سایز 55 اینچ

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA58TU6550TH سایز 58 اینچ

۱۶,۱۷۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA65TU6500TH سایز 65 اینچ

۲۳,۲۰۵,۱۵۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل 75LQ9250S سایز 75 اینچ

۴۵,۹۰۰,۰۰۰

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-82LU9250S سایز 82

۵۳,۲۹۹,۹۰۰نام کالا 

قیمت (تومان)نام کالاقیمت (تومان)تلویزیون ال ای دی صنام مدل SLE-24M10 سایز 24 اینچ

۳,۹۹۹,۰۰۰تلویزیون ال ای دی صنام مدل SLE-24M10 سایز 24 اینچ۳,۹۹۹,۰۰۰تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ

۵,۲۵۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ۵,۲۵۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40MH416N سایز 40 اینچ

۶,۴۸۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40MH416N سایز 40 اینچ۶,۴۸۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ

۵,۷۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ۵,۷۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XC655 سایز 43 اینچ

۸,۵۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XC655 سایز 43 اینچ۸,۵۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50MH512N سایز 50 اینچ

۹,۹۹۹,۰۰۰تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50MH512N سایز 50 اینچ۹,۹۹۹,۰۰۰تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA50T5350TH سایز 50 اینچ

۱۰,۴۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA50T5350TH سایز 50 اینچ۱۰,۴۰۰,۰۰۰تلوزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-50SA620U سایز 50 اینچ

۱۲,۶۴۰,۰۰۰تلوزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-50SA620U سایز 50 اینچ۱۲,۶۴۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA55TU6500TH سایز 55 اینچ

۱۴,۶۸۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA55TU6500TH سایز 55 اینچ۱۴,۶۸۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XYU725 سایز 55 اینچ

۱۶,۲۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XYU725 سایز 55 اینچ۱۶,۲۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA58TU6550TH سایز 58 اینچ

۱۶,۱۷۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA58TU6550TH سایز 58 اینچ۱۶,۱۷۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA65TU6500TH سایز 65 اینچ

۲۳,۲۰۵,۱۵۰تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA65TU6500TH سایز 65 اینچ۲۳,۲۰۵,۱۵۰تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل 75LQ9250S سایز 75 اینچ

۴۵,۹۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل 75LQ9250S سایز 75 اینچ۴۵,۹۰۰,۰۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-82LU9250S سایز 82

۵۳,۲۹۹,۹۰۰تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-82LU9250S سایز 82۵۳,۲۹۹,۹۰۰۵۳,۲۹۹,۹۰۰

۵۳,۲۹۹,۹۰۰

۵۳,۲۹۹,۹۰۰

باشگاه خبرنگاران جواناقتصادینبض بازار

شناسه خبر: 537125